Avís Legal


Titularitat de la Pàgina Web

En atenció al que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant, "LSSI"), posem en el teu coneixement que la present web/ (d'ara endavant, el "Lloc Web" o el "Portal") és titularitat de MIKUIN DEVELOPER,S.L. amb N.I.F. B-66384884, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 44.510, Foli 137, Full número 458256, Inscripció 1, domiciliat a Av. Can Bordoll, 119. Polígon industrial Can Roqueta. 08202-Sabadell (Barcelona).

Ús del Portal

El present Avís Legal (d'ara endavant, "Avís Legal"), estableix les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que MIKUIN DEVELOPERS, S.L. posa a la disposició dels usuaris a través del Lloc web.

D'igual forma comuniquem que els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels Usuaris amb motiu de l'ús de la present Web es troben regulats en un apartat diferenciat denominat: "Política de Privadesa".

D'aquesta manera, l'accés i ús del Lloc web suposen que l'usuari (d'ara endavant, el "Usuari") accepta íntegrament i s'obliga a complir per complet, tant Avis legal com la Política de Privadesa, així com les instruccions o recomanacions que se li indiquin en cada cas concret.

MIKUIN DEVELOPERS, S.L. es reserva la facultat d'efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions del Lloc web i els seus continguts, configuració i presentació, inclòs aquest Avís Legal, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació.

L'Usuari es compromet a no fer servir la web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme conductes que poguessin danyar la imatge, els interessos i els drets de MIKUIN DEVELOPERS, S.L. o de tercers, els serveis i els continguts inclosos forma diligent, correcta i lícita. En particular, l'Usuari es compromet a abstenir-se de: suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts del Portal, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin incloure aquests continguts. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar acte algun a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

En cas que incompleixi aquest Avís Legal, o en sospitem raonablement que ho està incomplint, MIKUIN DEVELOPERS, S.L. es reserva el dret a limitar, suspendre o finalitzar el seu accés al Lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que garanteixi aquest fi. MIKUIN DEVELOPERS, S.L. es reserva la facultat de decidir, a qualsevol moment, sobre la continuïtat dels serveis que presta a través del Portal.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del Lloc web, el seu disseny gràfic,els signes distintius (marques i noms comercials), els programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Portal (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) corresponen a MIKUIN DEVELOPERS, S.L., o disposa si escau del dret d'ús i explotació dels mateixos, i en tal sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.

L'ús del Lloc web per l'Usuari de cap manera suposa la cessió de dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Portal, els seus continguts i/o els signes distintius de MIKUIN DEVELOPERS, S.L. A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, excepte en aquells supòsits en els quals estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del Lloc web, els seus continguts i/o els signes distintius de MIKUIN DEVELOPERS, S.L..

Queda expressa i terminantment prohibida la reproducció d'elements o continguts del Lloc web realitzada amb ànim de lucre o finalitats comercials.

Limitació de Responsabilitat

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús del Lloc web es realitza en tot moment sota el seu risc i responsabilitat, per la qual cosa MIKUIN DEVELOPERS, S.L. no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que pugui realitzar-se del Portal.

En particular, MIKUIN DEVELOPERS, S.L. no serà responsable de:

  1. Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l'Usuari per virus, troyanos o qualsevol altre element nociu. L'Usuari reconeix que l'ús de la xarxa Internet suposa l'assumpció d'un risc que els seus equips informàtics puguin ser afectats pels elements abans enunciats. A aquest efecte, correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i eliminació de programes electrònics nocius.
  2. Els danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. Referent a això, l'Usuari reconeix que l'accés al Portal requereix de serveis subministrats per tercers aliens al control de MIKUIN DEVELOPERS, S.L.
  3. La inclusió de continguts en el Lloc web no constitueix de cap manera la prestació d'un servei d'assessorament. L'Usuari reconeix que, en la mesura en què l'aplicació del Dret a casos concrets no és automàtica, sinó que pot variar en funció de circumstàncies molt diverses, la informació recollida en els continguts és insuficient per a la presa de decisions de qualsevol naturalesa. Per això, la informació inclosa en els continguts no pot ser considerada com una alternativa a l'assessorament, i MIKUIN DEVELOPERS, S.L. desaconsella a l'Usuari la presa de decisions sobre la base de la informació recollida en els continguts sense obtenir un assessorament professional adequat.

Enllaços (Links)

El Lloc web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç (links) que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, MIKUIN DEVELOPERS, S.L. actua com un prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la LSSI, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, preguem comuniqui a MIKUIN DEVELOPERS, S.L. a través d'info@mikuin.com .En cap cas, aquesta comunicació comportarà l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

L'existència de links a la web de cap manera implica que MIKUIN DEVELOPERS, S.L. tingui coneixement efectiu o de cap altre tipus dels serveis i continguts en cas de il·licitud, ni que mantingui necessàriament acords amb els responsables o titulars. Tampoc comporta l'existència d'aquests links recomanació, promoció, identificació o conformitat de MIKUIN DEVELOPERS, S.L. amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts a través dels links. En conseqüència, MIKUIN DEVELOPERS, S.L. no es fa responsable del contingut dels Llocs Enllaçats, ni de les seves condicions d'ús i polítiques de privadesa o de confidencialitat, sent l'Usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i faci servir els mateixos.

L'Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç des de la seva pàgina o lloc al Portal, haurà d'obtenir una autorització prèvia i per escrit de MIKUIN DEVELOPERS, S.L. L'establiment d'aquest enllaç, no implica en cap cas l'existència de relacions entre MIKUIN DEVELOPERS, S.L. i el propietari o titular del lloc o pàgina en la qual s'estableixi el mateix, ni l'acceptació o aprovació per part de MIKUIN DEVELOPERS, S.L. dels seus continguts o serveis.

En qualsevol cas, MIKUIN DEVELOPERS, S.L. es reserva el dret a prohibir o inutilitzar a qualsevol moment els enllaços al Lloc web, especialment en els supòsits de il·licitud de l'activitat o continguts de la pàgina o lloc en el qual s'inclou el mateix.

Legislació aplicable

L'ús del Lloc web està regit i interpretat d'acord amb la llei espanyola i s'entendrà que, per l'ús del Portal, l'Usuari està d'acord en què qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre l'usuari i MIKUIN DEVELOPERS, S.L. serà tractat pels jutjats i tribunals competents d'acord amb la legislació aplicable.

En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present Avís Legal sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà a la validesa de la resta de disposicions recollides en el present Avís Legal.

Política de Privacitat


MIKUIN DEVELOPERS, S.L., com a titular del lloc web que Vostè visita, exposa en aquest apartat la Política de Privadesa en l'ús, i sobre la informació de caràcter personal que l'usuari pot facilitar quan visiti o navegui per la pàgina web de la nostra titularitat.

En el tractament de dades de caràcter personal, MIKUIN DEVELOPERS, S.L. garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el seu Reglament, així com la LSSICE 34/2002, de l'11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Pel que informa a tots els usuaris, que les dades remeses o subministrats seran incorporats a un fitxer automatitzat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el qual el responsable d'aquest fitxer és: MIKUIN DEVELOPERS, S.L.

MIKUIN DEVELOPERS, S.L. es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades a qualsevol moment, amb la finalitat d'adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats, sent vigent la que a cada moment es trobi publicada a la nostra web.

Qualitat i finalitat

En fer "clic" en el botó "Enviar" (o equivalent) incorporat en els nostres formularis, l'usuari declara que la informació i les dades que en ha facilitat són exactes i veraces. Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l'Usuari haurà de comunicar, com més aviat millor, les modificacions de les seves dades de caràcter personal, així com les rectificacions de dades errònies en cas que detecti alguna. L'Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complertes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. En funció del formulari i/o correu electrònic al que accedeixi, o remeti, la informació que ens facilitis s'utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació, per la qual cosa accepta expressament i de forma lliure i inequívoca el seu tractament amb acord a les següents finalitats:

  1. Les que particularment s'indiquin en cadascuna de les pàgines o seccions on aparegui el formulari de registre electrònic.
  2. Amb caràcter general, per atendre les seves sol·licituds, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que posem a la disposició dels nostres clients i/o usuaris.
  3. Per informar-te sobre les seves consultes, peticions, activitats, productes, novetats i/o serveis; via e-mail, fax, "Whatsapp", "Skype", telèfon proporcionat, Xarxes Socials, etc. i d'igual forma per enviar-li comunicacions comercials o publicitàries a través de qualssevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar aquestes comunicacions comercials. Aquestes comunicacions, sempre seran relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions, així com aquells productes o serveis que puguem considerar del seu interès i que puguin oferir col·laboradors, empreses amb les quals mantinguem acords de promoció o col·laboració comercial. En aquest cas, garantim que aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals. Sent en tot caso aquestes comunicacions realitzades per part de MIKUIN DEVELOPERS, S.L., i sempre sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.
  4. Elaborar perfils de mercat amb finalitats publicitàries o estadístics.

Aquesta mateixa informació podrà oferir-se'ls o remetre-se'ls en fer-se seguidor dels perfils de MIKUIN DEVELOPERS, S.L. a les xarxes socials que enllacen aquest Lloc web, per la qual cosa al fer-se seguidor, consent expressament el tractament de les seves dades personals dins de l'entorn d'aquestes xarxes socials, en compliment de les presents, així com de les condicions particulars i polítiques de privadesa de les mateixes. El fet de convertir-se en amic o seguidor dels perfils de MIKUIN DEVELOPERS, S.L.. implica l'autorització per al tractament de les dades amb aquesta finalitat. Si desitgen deixar de rebre aquesta informació o que aquestes dades siguin cancel·lades, poden donar-se de baixa com a seguidors dels nostres perfils en aquestes xarxes. A més, els seguidors en xarxes socials podran exercir els drets que la Llei els confereix, si bé, ja que aquestes plataformes pertanyen a tercers, les respostes als exercicis de drets per part del MIKUIN DEVELOPERS, S.L. quedaran limitades per les funcionalitats que permeti la xarxa social que es tracti, per la qual cosa recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi aquestes condicions.

Baixa en subscripció a newsletter i enviament de comunicacions comercials

En compliment de la LSSI-CE 34/2002, d'11 de juliol, de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li informem que podrà a qualsevol moment revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials, o per causar baixa en els nostres serveis de subscripció, tan sol enviant un correu electrònic indicant la seva sol·licitud a: info@mikuin.com indicant: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.

Dades de tercers

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que es disposa en l'article 5.4. LOPD, declara haver informat a aquestes persones amb caràcter previ, del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l'existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d'aquesta informació, de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades de MIKUIN DEVELOPERS, S.L. En aquest sentit, és de la seva exclusiva responsabilitat informar de tal circumstància als tercers les dades dels quals ens va a cedir, no assumint MIKUIN DEVELOPERS, S.L. cap responsabilitat per l'incompliment d'aquest precepte per part de l'usuari.

Exercici de drets

El titular de les dades podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a MIKUIN DEVELOPERS, S.L.: info@mikuin.com Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms, domicili a efecte de notificacions, fotocòpia del DNI I o Passaport.

Mesures de seguretat

MIKUIN DEVELOPERS, S.L. ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. No obstant l'anterior, l'usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.